Blog Prezes
a


Biuro Prasowe

22 247 27 89


Twitter


Facebook


Facebook
 Prezesa


Facebook
I Wiceprezesa


Facebook
II Wiceprezesa

Polub stronę!

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Deklaracja Ideowa

 

Program

 

Statut

 

Władze

 

Członkowie Honorowi

 

In memoriam

 

Dołącz do nas

 

Kontakt

 

 

 

Program

 

Bankowość

UPR dąży do oparcia funkcjonowania banków o kodeks cywilny oraz kodeks karny.

Zabroniona będzie sytuacja, w której te same środki pieniężne pozostają do swobodnej dyspozycji klientów i jednocześnie są pożyczane w formie kredytów. Takie działanie prowadzi do emisji pustego pieniądza przez banki.

Jedyną instytucją mogącą prowadzić politykę monetarną w Polsce jest Narodowy Bank Polski.

Docelowo funkcje NBP zastąpią mechanizmy rynkowe, takie jak wolna emisja pieniądza, rynkowe ustalanie stóp procentowych i kursu walut.

Walutą obowiązującą w kraju jest Złoty Polski.

Z zastrzeżeniem powyższych punktów docelowo system prywatnej bankowości uzyska prawo emisji własnego pieniądza.

Prywatyzacja

Państwo wycofa się z przedsiębiorstw działających na rynku, gdzie istnieje prywatna konkurencja. Wyjątkiem mogą być zasoby naturalne kraju. (m.in. lasy, wody)
 

Prywatyzacja odbywa się za pomocą licytacji lub emisji akcji na giełdzie.

Środki pochodzące z prywatyzacji nie mogą stanowić dochodu budżetu. Powiększają one w całości Fundusz Rezerwy Demograficznej, z przeznaczeniem na wypłaty bieżących oraz przyszłych emerytur.


Administracja

Jednostkami lokalnej administracji są gminy oraz województwa

Wszelkie zadania spoczywające obecnie na administracji państwowej, które mogą być wykonane przez podmioty prywatne będą powierzane tym podmiotom na zasadzie ajencji.

Władze jednostek administracyjnych pochodzą z wyborów powszechnych.

Władza centralna nie ma żadnych przedstawicieli w lokalnych jednostkach administracyjnych.

Samorząd gminny może realizować zadania zlecone tylko przez samorząd wojewódzki.

W gestii samorządu wojewódzkiego znajduje się przede wszystkim realizacja finansowania edukacji na poziomie podstawowym i średnim oraz budowa i utrzymanie infrastruktury.
 

Dochody samorządu wojewódzkiego pochodzą z podatku obrotowego od przedsiębiorstw, którego wysokość jest ustalana przez samorząd.

Administracja centralna składa się z maksymalnie pięciu ministerstw o obszarze działania: finanse, obrona narodowa, system sprawiedliwości i bezpieczeństwa wewnętrznego, sprawy zagraniczne, sprawy społeczne.

Maksymalne wydatki na administrację centralną mogą stanowić 0,25% PKB.

Władzę ustawodawczą może sprawować tylko dwuizbowy parlament.

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent pochodzący z powszechnych wyborów z pomocą pięciu mianowanych przez siebie ministrów.

Bierne prawo wyborcze realizowane jest w jednomandatowych okręgach wyborczych do dwuizbowego parlamentu. Czynne prawo wyborcze posiadają pełnoletni obywatele Polski, którzy mogą również głosować w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci. W tym wypadku prawo głosu posiada osoba sprawująca prawną opiekę nad dzieckiem.
 

Podatki

Likwidacji ulega podatek dochodowy od osób fizycznych i przedsiębiorstw.
 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych jest zabronione.

Dopuszczalną formą opodatkowania przedsiębiorstw jest podatek obrotowy, którego wysokość pozostaje w gestii samorządu wojewódzkiego. Maksymalna wysokość podatku obrotowego może wynieść 1,5%. Samorząd wojewódzki może zmieniać wysokość podatku obrotowego z zachowaniem dwuletniego vacatio legis dla podwyżki tego podatku.

Podstawą finansów państwa są dochody pochodzące z akcyzy oraz podatku od towarów i usług uregulowanych umowami międzynarodowymi. Wysokość tych podatków ustalana jest w drodze ustawy.

Obowiązuje dwuletnie vacatio legis dla podwyżki tych podatków. 25% dochodów z tytułu podatku od towarów i usług stanowi dochody gmin.

Likwidacji ulegają urzędy skarbowe, celne, kontroli skarbowej oraz ZUS.
 

Do egzekwowania należności budżetowych proponuje się stworzyć Krajową Administrację Skarbową, która zastąpi ZUS, KRUS, NFZ, US i IS.

Gminy mogą nakładać decyzją rady gminy podatek katastralny, maksymalnie w wysokości 0,5% wartości nieruchomości rocznie. Wartość nieruchomości deklaruje jej właściciel, z zastrzeżeniem, że gmina może go wywłaszczyć w celu zrealizowania inwestycji o znaczeniu krajowym za dwukrotność zadeklarowanej wartości.

Zakazane jest uchwalanie przez jakiekolwiek jednostki administracji państwowej wydatków nie mających pokrycia w dochodach.


Emerytury

Docelowo emerytura jest świadczeniem wypłacanym sześćdziesięciopięcioletniemu obywatelowi Polski, który przepracował w kraju co najmniej 30 lat.

Emerytura jest świadczeniem socjalnym, wypłacanym w wysokości minimum socjalnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dochody na ten cel pochodzą z Budżetu Państwa. Koszyk minimum socjalnego ustalany jest przez Główny Urząd Statystyczny.

Likwidacji ulegają wszystkie przywileje emerytalne z zachowaniem dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia.

Państwo nie może przyznawać nowych przywilejów emerytalnych.

W systemie przejściowym zobowiązania wobec przyszłych emerytów przejmuje Państwo oraz Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Środki zapewniające realizację tych zobowiązań pochodzą z zebranych już składek (PTE) oraz prywatyzacji majątku państwowego. Waloryzacja emerytur odbywa się o wskaźnik prognozowanej na dany rok inflacji.

Wszelkie ubezpieczenia emerytalne są dobrowolne.
 

Opieka społeczna

Państwo zachęca prywatne instytucje do realizacji zadań opieki społecznych, poprzez swój system podatkowy.

Osobom nie zdolnym do samodzielnej egzystencji i pozbawionej jakiejkolwiek rodziny w stopniu pierwszego lub drugiego pokrewieństwa, przysługuje zasiłek w wysokości minimum socjalnego.

Wszelka inna pomoc społeczna realizowana jest przez prywatne instytucje oraz związki wyznaniowe. Dopuszcza się również realizację polityki opieki społecznej na szczeblu samorządu gminnego, gdzie najlepiej można zidentyfikować potrzeby oraz możliwości niesienia pomocy.
 

Armia

Finansowanie zawodowej armii leży w gestii władz centralnych.

Każdy dorosły obywatel może przejść odpłatne przeszkolenie z tytułu obsługi broni palnej, które jest podstawą do zakupu broni.

 

System sprawiedliwości

Sprawy przed sądem toczą się w sposób ciągły, każdego dnia roboczego, aż do zakończenia rozprawy wyrokiem.

Uchybianie się od stawiennictwa przed sądem przez którąś ze stron, nie może być powodem przełożenia rozprawy.

Sprawy sądowe powinny być losowane do danego sędziego.
 

Edukacja

Edukacja składa się z trzech etapów: podstawowego, średniego oraz wyższego.
 

Edukacja w stopniu podstawowym jest obowiązkowa.
 

Na edukację w stopniu podstawowym oraz średnim opiekunowie dziecka otrzymują specjalny bon edukacyjny, który szkoły mogą zrealizować w gminie.
 

Środki na edukację pochodzą z budżetu samorządu wojewódzkiego.

Władzę nad programem edukacji w danej placówce sprawuje dyrektor szkoły wraz z radą rodziców.

Program edukacji danej szkoły jest powszechnie publikowany.

Szkolnictwo wyższe jest odpłatne przez studenta. Samorządy gminne mogę uruchomić systemy pożyczek dla swoich mieszkańców.

 

Przedsiębiorczość

Dopuszcza się wszystkich obywateli kraju do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym przez siebie zakresie, z wyłączeniem form i zasięgu działania zakazanymi przez kodeks cywilny oraz karny.

Wspierając przedsiębiorców oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje UPR dąży do wprowadzenia zakazu posiadania akcji i udziałów przez osoby prawne, z wyjątkiem firm zarządzania akcjami (fundusze inwestycyjne).


Stowarzyszenia i partie polityczne

Dopuszcza się wolność w zakładaniu stowarzyszeń oraz partii politycznych.

Związki zawodowe działają w oparciu o formę prawną stowarzyszenia.

Zarówno stowarzyszenia jak i partie polityczne nie mogą być finansowane z państwowych środków.
 

Umowy

Państwo nie może ingerować w umowy pomiędzy przedsiębiorstwami prywatnymi, osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami prywatnymi.
 

Lecznictwo

Ubezpieczenia zdrowotne są dobrowolne.

Leczenie najcięższych oraz przewlekłych chorób jest finansowane z Budżetu Państwa. Lista takich chorób stanowi listę świadczeń gwarantowanych i jest publikowana rokrocznie przez ministerstwo odpowiedzialne za sprawy społeczne.
 

Mieszkalnictwo

Dopuszcza się budowę mieszkalnictwa rodzinnego na terenach dopuszczonych pod ten typ w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Każdy budujący zgłasza ten fakt w urzędzie gminy, która ma 14 dni na ewentualne wydanie zakazu budowy wraz z uzasadnieniem, podlegającym odwołaniu.
 

Unia Europejska

UPR akceptuje wyrażoną w referendum chęć obywateli uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej, jednak ma zamiar podjąć współpracę z zagranicznymi partiami oraz instytucjami społecznymi, które za cel stawiają sobie ograniczenie roli Unii Europejskiej do wolnej Europy dla przepływu towarów, osób oraz kapitału z wykluczeniem legislacyjnej roli Unii Europejskiej.

 

 


 

 

Strona główna     Aktualności     Deklaracja Ideowa     Program     Statut     Władze     Członkowie Honorowi     In memoriam     Dołącz do nas     Kontakt